Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТ  https://elgroup-pleven.com/

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Елгруп“ ООД, гр. Плевен, ул. „Крали Марко“ 11, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на УЕБСАЙТ https://elgroup-pleven.com/, наричан по-долу УЕБСАЙТ.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „ Елгруп “ ООД
2. Седалище и адрес на управление – гр. Плевен, ул. „Крали Марко“ 11.
3. Адрес за упражняване на дейността гр. Плевен, ул. „Крали Марко“ 11.
4. Данни за кореспонденция: office@elgroup-pleven.com
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 114636785
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 20383
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТ
Чл. 3. Уебсайтът е достъпен на адрес в Интернет office@elgroup-pleven.com, чрез който Ползвателите имат възможност да отправят запитване, искане за оферта и сключват договори за извършване на услуги, включително следното:
1. Да извършват електронни изявления във връзка със запитвания, сключването или изпълнението на договори с Елгруп ООД чрез контактната форма на Уебсайта, на посочения e-mail, достъпни в Интернет;
2. Да сключват договори за извършване на услугите, предлагани от Елгруп ООД в Уебсайта;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Елгруп ООД, съгласно поддържаните начини за разплащане.
4. Да получават информация за нови услуги, предлагани от Уебсайта;
5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Уебсайта в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът извършва услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за изпълнение на услугите, предлагани от Уебсайта, чрез e-mail или лично.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя.

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 7. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Общия регламент относно защита на данните.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в уебсайта и изпълнението на договора.

Чл. 8. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 9. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 10. Доставчикът публикува тези общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 11. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 12. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 13. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 14. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. При спор, който не може да бъде решен, можете да използвате и сайта на ОРС.