Силнотокови инсталации


Вътрешните електрически инсталации се изпълняват в зависимост от техническите проекти, вида и предназначението на обекта. Те са изцяло съобразени с консуматорите, които ще се захранват. Скрита инсталация под мазилка, изграждане на кабелно трасе от скари или тръбна разводка, токови кръгове и сечения на кабели. Това са решения, за които клиентите на Елгруп могат изцяло да разчитат на професионалните решения на техническия ни персонал.

Силовите инсталации обхващат тази част от електрическата инсталация, към която чрез контактни излази или табла се присъединяват мощни (силови) електрически консуматори – подвижни или стационарно разположени.

За всяка силова инсталация се изработва план, който заедно с плана за осветителната инсталация определят общият план на електрическата инсталация за даден обект – битова или обществена сграда, предприятие и др.

Принципи при изграждане

Условно контактните излази в помещенията се делят на обикновени и усилени. Усилените позволяват включване на по-големи мощности. Към контактните излази не се предвижда включване на конкретен електрически консуматор и затова в плана се посочва една фиктивна мощност. Броят на контактите се определя според предназначението на помещението, като се ползват указанията на Наредба №3.

За жилищни сгради:

  • в стаите най-малко по 1 контакт на 4m² площ от помещението;
  • за кухните – 1 контакт на всеки 2m²;
  • за коридори и други помещения – 1 контакт на 6m².

За обществени сгради:

  • в работни помещения – 1 контакт на 8m²;
  • за коридори и стълбища – 1 контакт на 10m².
  • за производствени помещения – не по-малко от 1 контакт на 20m².

Броят на излазите за усилени контакти в дадено работно помещение се определя според нуждите, но е не по-малко от 1 в помещение. Местоположението на контактните излази се определя от разположението на обзавеждането. Височината на монтиране на контактите от пода се определя от проектанта и може да е в границите от 0,3 до 1,5m. За усилените контактни излази се избират контакти с номинален ток 16А и трябва да се различават по цвят или форма на капачките от тези за обикновените контактни излази, които се избират с номинален ток 10А. За консуматори с ток по-голям от 16А се предвижда самостоятелна линия. Планът на силовата инсталация на битовите консуматори се изработва съвместно с плана на осветителната инсталация. Той е неразделна част от общия план на електрическата инсталация на сградата. При създаване на схемите се вземат в предвид описаните по-горе принципи.